Villkor Football Camp

Deltagaravgiften betalas tillbaka om Football Camp blir inställd.
Om Football Camp blir inställd gäller fortfarande bokningen på hotellet för familjen.
Om man avbryter Football Camp på plats oavsett orsak betalas inte något belopp tillbaka.
Avbeställning sker via muntlig samt skriftlig kontakt med TM Sportstravels. (Se under fliken ”kontakt”).

1. Adressändring

* Eventuella adressändringar eller ändringar av telefonnummer efter bokningstillfället måste omgående anmälas till TM Sportstravels för att vi ska kunna nå er resenärer för information om eventuella tidtabellsändringar och annan viktig information för Campens genomförande.

2.1 Avbokning med Football Camp & Hotell

Resenären har rätt att avbeställa resan mot en kostnad.
* Om kunden avbokar resan utan att ha köpt avbeställningsskydd sker ingen återbetalning av handpenning eller redan inbetalt belopp.

* Vid avbokning med avbeställningsskydd tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala 10 % av resans totala pris dock lägst 1 500kr.

* Vid avbokning med avbeställningsskydd senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala 30 % av resans totala pris.

* Vid avbokning med avbeställningsskydd senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan ska resenären betala 50 % av resans totala pris.

* Vid avbokning med avbeställningsskydd 7 dagar eller senare, före avresan ska resenären betala hela resans totala pris.

2.2 Avbokning endast Football Camp

Resenären har rätt att avbeställa Football Camp mot en kostnad.
* Om kunden avbokar Football Camp utan att ha köpt avbeställningsskydd sker ingen återbetalning av handpenning eller redan inbetalt belopp.

* Vid avbokning med avbeställningsskydd senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före Football Camp återbetalas hela summan förutom 500 kronor.

3. Avbeställningsskydd

Kostnad för avbeställningsskydd är 200 kronor per person eller 500 kronor per familj som bokar hotell genom oss samtidigt som Football Camp.

*Avbeställningsskydd är inte inkluderat i priset, och måste beställas vid resans bokningstillfälle.

*Avbeställningsskydd gäller när resenär råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller avlider, nära anhörig råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller avlider. Avbeställningsorsaken måste styrkas skriftligen av läkare, polis eller motsvarande senast 30 dagar efter avbeställning.

*Avbeställningsskydd skyddar resenär mot högre kostnader än en expeditionsavgift på 1500kr/person.

*Återbetalning sker tidigast då TM Sportstravels erhållit samtliga dokument som styrker avbeställningsvillkoren

4. Slutbekräftelse

* Eventuella muntliga löften som getts vid bokning skall finnas på slutbekräftelsen för att kunna åberopas.

* En slutbekräftelse översändes till resenär då full betalning kommit fram till TM Sportstravels, senast 7 dagar före avresedagen.

5. Resehandlingar

* Resenären har en skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits (efter full betalning) och omgående påtala eventuella felaktigheter, (resehandlingar ska vara hos resenär senast 7 dagar före avresedagen).

6. Pass och eventuella visum

* Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6 månader). Till vissa resmål krävs även visum.

* Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan.

* Resenären ansvarar själv för kontakt med respektive lands ambassad/konsulat för information.

7. Reklamation av resa

* Eventuell reklamation ska anmälas till TM Sportstravels omgående via e-post eller telefon.

* Klagomål eller reklamation som inte kunnat åtgärdas på plats direkt eller vid aktuell tidpunkt, skall ske inom 10 dagar efter resans avslutande och ska vara skriftlig.

* Reklamationer som lämnas till TM Sportstravels senare än 10 dagar efter resans avslut beaktas inte.

* Resenären har inte rätt till skadestånd, om TM Sportstravels visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

8. Minsta antal deltagare

* Vid vissa resor reserverar TM Sportstravels sig för ett minsta antal deltagare. TM Sportstravels förbehåller sig rätten att ställa in resor där antalet deltagare inte uppnår ett visst antal.

* Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad för resenären.

* Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan utan kostnad.

* Måste en resa ställas in ska resenären ha besked senast 20 dagar innan avresa.

 

9. Tryck- och skrivfel

* TM Sportstravels reserverar sig för tryck- och skrivfel samt ändringar som tillkommit efter materialet gått i tryck eller publicerats på internet.

10. Ni måste vara 18 år för att beställa

* Ni får inte beställa någon resa utan att ha fyllt 18 år.

* Skulle ni vara yngre än 18 år och vill åka så be målsman kontakta TM Sportstravels för diskussion.

* TM Sportstravels fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenären under resan, även på grund av katastrof, strejk eller annan händelse av Force Majeure karaktär (t.ex. väder) eller på grund av försummelse från resenären.

* Inträffar händelse av Force Majeure karaktär, skall TM Sportstravels vidta åtgärder för att så långt som möjligt hjälpa resenären.

11. Allmänna bestämmelser
Enligt Svenska Resegarantilagen har vi ställt resegaranti hos kammarkollegiet och resorna genomförs enligt allmänna resevillkoren för paketresor. Vi reserverar oss för force majeure, tryckfel, inställande av resa som inte samlar tillräckligt många deltagare samt andra orsaker utanför vår kontroll som kan försvåra/förhindra resans genomförande. Vi reserverar oss också för prishöjningar utanför vår kontroll.